Regels

Het bestuur behoudt zich ten alle tijde het recht op de ijsbaan voor, tijdens of na
de geplubliceerde tijden te openen dan wel te sluiten. Indien het bestuur van mening is dat het openhouden van de ijsbaan niet (langer) verantwoord is, gelet op de drukte, de kwaliteit van het ijs, de weersomstandigheden, de openbare veiligheid of anderzinds, dan wordt de ijsbaan direct gesloten.

Een ieder dient dan op aanwijzing van het bestuur de ijsbaan te verlaten. In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het bestuur, vindt geen restitutie plaats van het entreegeld.

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vervreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Het betreden van de ijsbaan geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor letsel in welke vorm dan ook, opgedaan gedurende het verblijf op (het terrein van) de ijsbaan.

Het is verboden (het terrein van) de ijsbaan buiten de openstellingsmomenten te betreden.

Met vriendelijke groet,

Team “De Hare”